Polityka prywatności

W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Operator zapewnia Użytkownikom korzystającym ze Strony należyty poziom ochrony ich prywatności oraz podejmuje stosowne działania w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz innych danych identyfikujących Użytkowników, przekazywanych do Operatora/zbieranych przez Stronę w trakcie i na potrzeby korzystania z jej funkcjonalności. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania przez Operatora Danych osobowych Użytkowników Strony oraz zasady i warunki wykorzystywania przez Operatora plików cookie. Wszelkie definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności są zgodne oraz powinny być wykładane w powiązaniu z Regulaminem strony internetowej https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, dostępnym nieodpłatnie pod adresem strony internetowej https://www.nieruchomosci-echodom.pl/regulamin.

§ 1 DEFINICJE

COOKIE – krótkie informacje (zazwyczaj tekstowe) zapisywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z SERWISU; za pomocą plików cookie Operatora może zbierać informacje dotyczące preferencji Użytkowników, dostosowywać odpowiedni asortyment do zainteresowań Użytkownika oraz zapamiętywać dane; pliki cookie mogą być odczytywane jedynie przez serwer, który je utworzył;

DANE OSOBOWE – wszelkiego rodzaju dane przekazywane przez Użytkownika do Operatora za pomocą Strony internetowej za pomocą Wiadomości systemowej/zebrane przez Stronę od Użytkownika z wykorzystaniem infrastruktury Strony, identyfikujące Użytkowników będących osobami fizycznymi lub mogące zidentyfikować takich Użytkowników;

OPERATOR – NIERUCHOMOŚCI ECHODOM MONIKA SŁAWIŃSKA-FOREMNIAK, ul. Taklińskiego 10E/1 30-499 Kraków, NIP 865 247 0256, nr REGON 383741449; adresy poczty elektronicznej biuro@nieruchomosci-echodom.pl ; adres strony internetowej: https://www.nieruchomosci-echodom.pl/;

STRONA INTERNETOWA/STRONA – stale rozwijana witryna internetowa prowadzona przez Operatora strony, służąca prowadzeniu przez Operatora działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie w najmie/sprzedaży/zakupie nieruchomości oraz oferowaniu najmów krótkoterminowych apartamentów; Strona internetowa prowadzona jest pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ i składa się z modułu dotyczącego segmentu biura nieruchomości dostępnego pod adresem internetowym https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, zwanego w niniejszym Regulaminie Modułem Biura Nieruchomości;

URZĄDZENIE KOŃCOWE – jakiekolwiek podłączone do publicznej sieci Internet urządzenie teleinformatyczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Strony internetowej na warunkach opisanych w Regulaminie Strony https://www.nieruchomosci-echodom.pl/;

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Strony internetowej pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna i inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która, za którą czynności składające się na korzystanie ze Strony internetowej podejmuje upoważniony przedstawiciel;

WIADOMOŚĆ SYSTEMOWA – wiadomość przesłana przez lub do Użytkownika za pomocą Serwisu zawierająca dane przedstawiane przez Użytkownika Operatorowi lub dane przekazywane przez Operatora do Użytkownika, stanowiąca jedną z funkcjonalności Strony internetowej dostępną w Module Biura Nieruchomości; Poszczególne rodzaje Wiadomości systemowych dostępne na Stronie internetowej to: Zgłoś ofertę sprzedaży, Zgłoś ofertę wynajmu, Zgłoś nam czego poszukujesz, Powiadomienia na e-mail, Napisz do nas.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników do Operatora w trakcie korzystania z funkcjonalności Strony są przetwarzane przez OPERATORA, NIERUCHOMOŚCI ECHODOM MONIKA SŁAWIŃSKA-FOREMNIAK, ul. Taklińskiego 10E/1 30-499 Kraków, NIP 865 247 0256, nr REGON 383741449; adresy poczty elektronicznej biuro@nieruchomosci-echodom.pl ; adres strony internetowej: https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

 2. Podanie przez Użytkowników identyfikujących ich Danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak ich przekazania Operatorowi może uniemożliwić Operatorowi świadczenie na rzecz Użytkowników usług funkcjonalności Strony oraz doprowadzenia do zawarcia stożonych umów pośrednictwa w sprzedaży/wynajmie/kupnie nieruchomości znajdujących się w ofercie Operatora.

 3. Podczas korzystania z funkcjonalności Modułu Biura Nieruchomości polegającej na korzystaniu z Wiadomości systemowych, Użytkownik przekazuje do Operatora następujące Dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. nr telefonu (domowego, do pracy, komórkowego, ,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. ewentualnie dane dot. lokalizacji zamieszkania lub inne dane osobowe, które przekaże Operatorowi Użytkownik.
 4. Dane osobowe opisane w pkt 3 niniejszego paragrafu przetwarzane są przez Operatora w następujących celach:

  1. w zakresie koniecznym dla nawiązania, ukształtowania, zmiany oraz rozwiązania i prawidłowej realizacji przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawidłowej realizacji umów pośrednictwa sprzedaży/wynajmu/kupna nieruchomości zawartych przez Operatora z Użytkownikiem na podstawie danych przekazywanych drogą Wiadomości systemowej,
  2. prawidłowej realizacji świadczenia na rzecz Użytkowników usług i funkcjonalności Strony,
  3. rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji i wykonania obowiązków Operatora wynikających z właściwych przepisów prawa,
  4. w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania przez Operatora informacji o aktualnej ofercie Operatora, promocjach, itp.
  5. wypełnienia innych obowiązków Operatora wynikających z Regulaminu Strony internetowej https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ (np. udostępniania nowej wersji Regulaminu, potwierdzania składanych oświadczeń itp.).
 5. Użytkownik na wyrażone względem Operatora żądanie ma dostęp do identyfikujących go Danych osobowych przetwarzanych przez Operatora, jak również prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do żądania od Operatora potwierdzenia jakiego rodzaju Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora i w jakim celu. O rodzaju i celu przetwarzania Danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik zostanie przez Operatora poinformowany w formie elektronicznej w formacie PDF. lub innym równoważnym formacie poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas korzystania z funkcjonalności Wiadomości systemowej.

 6. Szczegółowe zasady postępowania z Danymi osobowymi znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przechowywanej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Operatora.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator zapewnia odpowiednie techniczne i organizacyjne zaplecze dla należytego zabezpieczania Danych osobowych w szczególności przed ich utratą, zniszczeniem, zaginięciem oraz nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem przez osoby trzecie, które nie mają do tego prawa.

 2. Operator dokłada szczególnej staranności by wszelkie informacje osobowe były przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, adekwatny, dokładny, należycie zabezpieczony oraz w czasie odpowiednim dla realizacji celu, w którym informacje te są przetwarzane przez Operatora.

 3. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strony https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ Użytkownik chcąc w pełni korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Operatora w ramach Strony musi podać w Wiadomości systemowej określone zestaw danych osobowych umożliwiających jego identyfikację i kontakt ze strony Operatora.

 4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Operatora na posiadającym odpowiednie zabezpieczonym serwerze.

 5. Operator zaleca Użytkownikom, by w celu należytego zabezpieczenia się przed nieuprawnionym dostępem do przekazywanych za pomocą Wiadomości systemowych Operatorowi:

  1. korzystali ze Strony internetowej wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, gdyż korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko danych przekazanych przez Użytkownika,
  2. korzystali z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i dokonywali cyklicznego skanowania dysków komputera, z którego korzystają na potrzeby przeglądania Strony, w celu poszukiwania i neutralizowania wirusów,
  3. nie zapamiętywali danych na komputerze i usuwali historię przeglądanych stron w razie korzystania ze Strony na komputerach dostępnych innym osobom, w kafejkach, bibliotekach publicznych, pracy itp.
 6. Operator informuje, że jakiekolwiek powierzenie Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim odbywać się będzie na podstawie stosownych umów i/lub upoważnienia oraz przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych co do legalności i skuteczności takiego powierzenia.

 1. Podczas korzystania ze Strony na Urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookie, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej.

 2. Za pomocą plików cookie Operator może zbierać informacje dotyczące preferencji Użytkowników, dostosowywać odpowiednie oferty do zainteresowań Użytkownika oraz zapamiętywać dane. Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie jest możliwe na ich podstawie zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

 3. Cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Urządzenia końcowego Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

 4. W związku z faktem, iż przeglądarki internetowe, za pomocą których można korzystać ze Strony w sposób automatyczny mogą zapisywać pliki cookie na Urządzeniach końcowych wykorzystywanych do korzystania ze Strony internetowej https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, w celu wyłączenia tej opcji Użytkownik musi odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w ten sposób, by pliki cookie nie były zapisywane na Urządzeniu końcowym lub Użytkownik był każdorazowo informowany o zapisywaniu tychże plików na swoim Urządzeniu.

 5. Operator niniejszym informuje Użytkowników, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania niektórych funkcjonalności Strony z plikami cookie, zmiana ustawień przeglądarki lub wyłączenie tej opcji i usuwanie plików cookie przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika ze Strony lub niektórych jej funkcjonalności. Zgodnie z Regulaminem Strony https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Strony Użytkownik powinien obok włączonego mechanizmu cookies:

  1. korzystać z przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 8x lub nowsza), Firefox (wersja 4x lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 4x lub nowsza),
  2. korzystać z przeglądarki z włączonym JavaScript,
  3. korzystać z przeglądarki z włączonym CSS.

§ 5 INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Operator nie zbiera za pomocą Strony informacji dotyczących geolokalizacji Użytkowników lub innych parametrów dających możliwość przestrzennego zidentyfikowania miejsca i czasu przebywania Użytkowników.

 2. Operator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym wykorzystuje połączenia szyfrujące dla należytego poziomu ochrony tych Danych.

 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Operatora w bazie danych, co do której Operator przedsięwziął środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych zgodne z wymaganiami określonymi przez stosowne przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 4. Operator informuje, iż od Użytkownika zbierane są informację o przeglądarce i systemie operacyjnym, jego IP i User Agent. Podczas wysyłania Wiadomości systemowej zapisywana jest informacja o godzinie wysłania wiadomości i IP Użytkownika, który z funkcjonalności tej korzysta.

 5. Wymagania techniczne dla Użytkowników w zależności od wersji dedykowanej oprogramowania Strony (mobilna lub desktopowa) przedstawia następujące zestawienie:

Mobile Desktop
Minimalna rozdzielczość pozioma: 330px 750px
Przeglądarka:

iOS Safari >=6

Android Browser >= 2.3

Opera Mobile

Chrome for Android

Firefox for Android

IE Mobile

Internet Explorer >= 10

Firefox >= 20

Chrome

Safari >= 6

Opera >= 12

Stałe połączenie z Internetem:

minimum 1024kbps

zalecane 2048kbps

minimum 1024kbps

zalecane 2048kbps

System operacyjny: Android, iOS, Windows Phone Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i 8, 8.1

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z uwagi na fakt ciągłego rozwoju techniki i zmian obowiązującego prawa, Operator ma prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. Każdorazowa zmiana wchodzi w życie wraz z umieszczeniem jej na Stronie internetowej tj. https://www.nieruchomosci-echodom.pl/. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek merytorycznej zmiany w Polityce prywatności Operator uprzedzi Użytkowników o takiej zmianie w drodze wiadomości wyświetlanej po wejściu na Stronę internetową https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, najpóźniej na 7 dni przed zamieszczeniem na Stronie internetowej nowej wersji Polityki prywatności, uwzględniającej wprowadzaną zmianę.