Regulamin

§ 1 DEFINICJE

MODUŁ BIURA NIERUCHOMOŚCI – strona internetowa prowadzona przez Operatora pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, stanowiąca podstronę Strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, służąca Operatorowi do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem biura nieruchomości, za pomocą którego Operator pośredniczy w sprzedaży/nabyciu oraz wynajmie nieruchomości; Moduł Biura Nieruchomości umożliwia Użytkownikowi m.in. zapoznanie się z ofertą nieruchomości posiadaną przez Operatora, korzystanie z wyszukiwarki dostępnej na stronie, zapoznawanie się z innymi informacjami zamieszczonymi przez Operatora oraz korzystanie z aktualnych funkcjonalności Strony internetowej;

NAPISZ DO NAS – jeden z rodzajów Wiadomości systemowej umożliwiający Użytkownikowi przekazanie do Operatora wszelkiego rodzaju wiadomości i informacji związanych z najmem/sprzedażą/kupnem Nieruchomości, niebędący pozostałymi rodzajami Wiadomości systemowej;

NIERUCHOMOŚCI – nieruchomości budynkowe, lokalowe i gruntowe oferowane w celu kupna/sprzedaży/najmu przez Operatora Użytkownikom Strony internetowej m.in. za pomocą Modułu Biura Nieruchomości dostępnego pod adresem internetowym https://www.nieruchomosci-echodom.pl/;

OPERATOR – NIERUCHOMOŚCI ECHODOM MONIKA SŁAWIŃSKA-FOREMNIAK, ul. Taklińskiego 10E/1 30-499 Kraków, NIP 865 247 0256, nr REGON 383741449; adresy poczty elektronicznej biuro@nieruchomosci-echodom.pl ; adres strony internetowej: https://www.nieruchomosci-echodom.pl/;

POWIADOMIENIA NA E-MAIL - jeden z rodzajów Wiadomości systemowej umożliwiający Użytkownikowi przekazanie do Operatora zgody na przesyłanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej ofert wynajmu/sprzedaży/kupna nieruchomości znajdujących sie w ofercie Operatora, i w których pośredniczyć będzie Operator;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Strony internetowej; określający prawa i obowiązki Operatora strony oraz Użytkowników a także opisujący zasady funkcjonowania Strony internetowej, w tym warunki i zasady świadczenia przez Operatora opisanych w Regulaminie usług drogą elektroniczną; Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/regulamin;

STRONA INTERNETOWA/STRONA – stale rozwijana witryna internetowa prowadzona przez Operatora strony, służąca prowadzeniu przez Operatora działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie w najmie/sprzedaży/zakupie nieruchomości; Strona internetowa prowadzona jest pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ i składa się z modułu dotyczącego segmentu biura nieruchomości dostępnego pod adresem internetowym https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, zwanego w niniejszym Regulaminie Modułem Biura Nieruchomości;

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Strony internetowej pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna i inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która, za którą czynności składające się na korzystanie ze Strony internetowej podejmuje upoważniony przedstawiciel;

WIADOMOŚĆ SYSTEMOWA – wiadomość przesłana przez lub do Użytkownika za pomocą Serwisu zawierająca dane przedstawiane przez Użytkownika Operatorowi lub dane przekazywane przez Operatora do Użytkownika, stanowiąca jedną z funkcjonalności Strony internetowej dostępną w Module Biura Nieruchomości; Poszczególne rodzaje Wiadomości systemowych dostępne na Stronie internetowej to: Zgłoś ofertę sprzedaży, Zgłoś ofertę wynajmu, Zgłoś nam czego poszukujesz, Powiadomienia na e-mail, Napisz do nas.

WYSZUKIWARKA – funkcjonalność Strony internetowej dostępna w Module Biura Nieruchomości umożliwiająca Użytkownikom wyszukiwanie ofert Nieruchomości, oferowanych w celu kupna/sprzedaży/najmu przez Operatora Użytkownikom Strony internetowej;

ZGŁOŚ NAM CZEGO POSZUKUJESZ – jeden z rodzajów Wiadomości systemowej umożliwiający Użytkownikowi przekazanie do Operatora danych dotyczących nieruchomości, w której wynajmie/sprzedaży/kupnie pośredniczyć będzie Operator oraz innych danych identyfikujących, w oparciu o które przedstawiciel Operatora będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem w celu zawarcia stosownej umowy pośrednictwa;

ZGŁOŚ OFERTĘ SPRZEDAŻY – jeden z rodzajów Wiadomości systemowej umożliwiający Użytkownikowi przekazanie do Operatora danych dotyczących nieruchomości, w której sprzedaży pośredniczyć będzie Operator oraz innych danych identyfikujących, w oparciu o które przedstawiciel Operatora będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem w celu zawarcia stosownej umowy pośrednictwa w sprzedaży;

ZGŁOŚ OFERTĘ WYNAJMU – jeden z rodzajów Wiadomości systemowej umożliwiający Użytkownikowi przekazanie do Operatora danych dotyczących nieruchomości, w której wynajmie pośredniczyć będzie Operator oraz innych danych identyfikujących, w oparciu o które przedstawiciel Operatora będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem w celu zawarcia stosownej umowy pośrednictwa w wynajmie;

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników oraz określa usługi, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej.

 2. Strona internetowa prowadzona jest przez Operatora pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ i składa się z modułu dotyczącego segmentu biura nieruchomości, dostępnego pod adresem internetowym https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, zwanego w niniejszym Regulaminie Modułem Biura Nieruchomości.

 3. W ramach Serwisu Operator udostępnia zainteresowanym podmiotom szereg funkcjonalności, w tym przede wszystkim:

  1. w zakresie Modułu Biura Nieruchomości – funkcjonalności związane z możliwością korzystania z Wyszukiwarki ofert nieruchomości, w których sprzedaży/wynajmie/kupnie pośredniczy Operator oraz funkcjonalności związane z przesyłaniem przez Użytkownika do Operatora Wiadomości systemowych, takich jak Zgłoś ofertę sprzedaży, Zgłoś ofertę wynajmu, Zgłoś nam czego poszukujesz, Powiadomienia na e-mail, Napisz do nas, które służą umożliwieniu kontaktu ze strony Użytkownika z przedstawicielem Operatora i zawarciu finalnie stosownych umów pośrednictwa sprzedaży/kupna/najmu, a także związane z możliwością zapoznawania się przez Użytkowników z treścią ogólnych warunków umów pośrednictwa w sprzedaży/wynajmie/kupnie nieruchomości, które są stosowane przez Operatora do prowadzenia działalności gospodarczej,

  2. w zakresie Modułu Biura Nieruchomości funkcjonalności związane z możliwością zapoznawania się z ofertą nieruchomości, w których sprzedaży/wynajmie/kupnie pośredniczy Operator oraz innymi informacjami zamieszczonymi przez Operatora.

 4. W ramach Strony internetowej Operator udostępnia również szereg treści informacyjnych i reklamowych oraz dokumenty i opis procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony i korzystania z niej przez Użytkowników.

 5. Korzystanie ze Strony internetowej przez zainteresowane podmioty uzależnione jest od uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, zaś czas i data wyrażonej akceptacji odnotowywana zostaje w strukturze Strony. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem dostępu do określonych funkcjonalności Strony internetowej.

 6. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień w czasie korzystania ze Strony internetowej. Regulamin udostępniany jest przez Operatora nieodpłatnie pod adresem strony internetowejhttps://www.nieruchomosci-echodom.pl/regulamin w formacie umożliwiającym jego pobranie/wydrukowanie/zapisanie za pomocą sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik.

 7. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do Serwisu przysługują Operatorowi, tj. NIERUCHOMOŚCI ECHODOM MONIKA SŁAWIŃSKA-FOREMNIAK, ul. Taklińskiego 10E/1 30-499 Kraków, NIP 865 247 0256, nr REGON 383741449; adresy poczty elektronicznej biuro@nieruchomosci-echodom.pl; adres strony internetowej: https://www.nieruchomosci-echodom.pl/regulamin.

§ 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Strona internetowa jest nowoczesnym, stale rozwijanym narzędziem informatycznym służącym Operatorowi do prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu technicznego wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na pośredniczeniu w sprzedaży/wynajmie/kupnie Nieruchomości na rzecz zainteresowanych podmiotów, poprzez zamieszczanie na Stronie internetowej treści i informacji dotyczących oferowanych przez Operatora Nieruchomości oraz umożliwienie zainteresowanym podmiotom skorzystania za pomocą interfejsu strony internetowej z oferowanych w jego ramach funkcjonalności, w szczególności będącego usługą świadczoną drogą elektroniczną stworzenia warunków i niezbędnej przestrzeni informatycznej do skorzystania przez Użytkowników z możliwości Wyszukiwarki oraz Wiadomości systemowych w Module Biura Nieruchomości.

 2. Wszelkie dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników za pomocą Wiadomości systemowych oraz przekazywane w inny sposób do Operatora za pośrednictwem Strony internetowej przetwarzane są przez Operatora na zasadach określonych w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Strony pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/polityka-prywatnosci. Dokument ten określa również przyjęte przez Operatora procedury i zasady bezpieczeństwa, zalecenia dla Użytkowników w zakresie sfery prywatności oraz zasady korzystania przez Stronę internetową z plików cookies.

 3. Korzystanie ze Strony odbywa się poprzez publiczną sieć Internet i uzależnione jest od posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, na którym możliwe jest uruchomienie oprogramowania jednej z powszechnych przeglądarek internetowych. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej i świadczenia na rzecz Użytkownika przez Operatora opisanych szczegółowo w § 5 Regulaminu usług drogą elektroniczną wymagane jest połączenie z siecią Internet, a w szczególności:

  1. korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer (wersja 8.x lub nowsza), Firefox (wersja 4.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza)),

  2. przeglądarka powinna mieć włączony mechanizm Cookiem,

  3. przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript,

  4. przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę CSS.

§ 4 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Podczas korzystania ze Strony internetowej Użytkownik ma prawo do:

  1. korzystania z wszelkich dostępnych funkcjonalności Strony,
  2. zaznajamiania się z treściami i informacjami udostępnionymi na Stronie przez Operatora,
  3. przesyłania do Operatora Wiadomości systemowych,
  4. podejmowania czynności z zakresu wykonania uprawnień Użytkownika przewidzianych stosownymi przepisami prawa (np. skorzystanie z funkcjonalności Wiadomości systemowej w celu powiadomienia Operatora o chęci dostępu do przetwarzanych przez Operatora danych osobowych Użytkownika),
  5. wprowadzania danych do Wiadomości systemowej, w tym prawo dostępu do tych danych, poprawienia ich, modyfikacji oraz usunięcia,
  6. podejmowania innych czynności w ramach Strony, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu, praw i interesów Operatora oraz nie godzą w interesy innych Użytkowników Strony internetowej.
 2. W ramach prowadzenia Strony i zapewniania ciągłości jej funkcjonowania Operator może w szczególności:

  1. umieszczać na Stronie w Module Biura Nieruchomości dowolnie wybrane przez siebie treści oraz zamieszczać informacje dotyczące ofert sprzedaży/wynajmu/kupna Nieruchomości,
  2. wykorzystywać funkcjonalności Strony do realizacji zadań z zakresu zawierania z przetwarzania danych osobowych, w tym realizowania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów,
  3. czasowo dezaktywować dostęp do Strony w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw, zabezpieczania i konserwacji Strony internetowej, w tym infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania tworzącego Stronę,
  4. przesyłać za pomocą Wiadomości systemowych lub mailowo na adres wskazany przez Użytkownika informacje handlowe, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (do Użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę),
  5. zmieniać treść postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w § 6 Regulaminu, uprzedzając Użytkowników o takiej zmianie w drodze Wiadomości systemowej lub mailowo na adres wskazany przez Użytkownika w Wiadomości systemowej, najpóźniej na 7 dni przed zamieszczeniem na Stronie internetowej nowej wersji Regulaminu, uwzględniającej wprowadzaną zmianę,
  6. podejmować wszelkiego rodzaju działania zmierzające do utrzymywania ciągłości bezusterkowego funkcjonowania Strony i zabezpieczania Strony przed wszelkimi możliwymi działaniami niepożądanymi.
 3. Użytkownik podczas korzystania ze Strony ma zakaz:

  1. podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zdestabilizowania lub zakłócania pracy Strony,
  2. podejmowania jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony, w tym korzystanie z oferowanych jego ramach funkcjonalności, przez innych Użytkowników,
  3. przesyłania do Operatora za pomocą Wiadomości systemowych treści bezprawnych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, godzących w prawnie chronione dobra osób trzecich i/lub Operatora,
  4. posługiwania się oprogramowaniem komputerowym służącym ujawnianiu treści poufnych danych innych Użytkowników przechowywanych przez Operatora,
  5. przedsiębrania innych działań, które naruszają lub grożą naruszeniem struktury Strony internetowej oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH STRONY PRZEZ OPERATORA DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

 1. W ramach Strony internetowej Operator świadczy na rzecz wszelkich zainteresowanych podmiotów drogą elektroniczną dwojakiego rodzaju usługi:

  1. polegające na umożliwieniu zapoznawania się za pomocą interfejsu Strony internetowej z treściami zamieszczanymi przez Operatora, w tym usługi polegające na stworzeniu możliwości zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności EDS, usługi polegające na możliwości zapoznawania się w ramach Modułu Biura Nieruchomości z wszelkiego rodzaju ofertami sprzedaży/wynajmu/kupna Nieruchomości w których pośredniczy Operator,
  2. polegające na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności usługi umożliwienia Użytkownikom korzystania z Wyszukiwarki oraz wysyłania do i odbierania od Operatora Wiadomości systemowych w Module Biura Nieruchomości.
 2. Świadczenie przez Operatora usług:

  1. opisanych w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu rozpoczyna się w chwili wejścia przez zainteresowany podmiot na Stronę internetową prowadzoną pod adresem https://www.nieruchomosci-echodom.pl/ , zaś kończy się w momencie opuszczenia tej strony przez podmiot, będący beneficjentem owej usługi,

  2. opisanych w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu:

   1. odnośnie do usługi korzystania z Wiadomości systemowej rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika wypełniania aktywnych formularzy w celu skorzystania z opcji Wiadomości systemowej, zaś kończy w momencie, w której Użytkownik zaznaczy aktywne pole „Wyślij” i dane zawarte w Wiadomości systemowej zostaną przekazane Operatorowi znajdującego się w Module Biura Nieruchomości
   2. odnośnie do usługi korzystania z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia przez Użytkownika wprowadzania danych do wyszukiwania, zaś kończy z momentem wyświetlenia Użytkownikowi wyników wyszukiwania po wybraniu aktywnego pola „Wyszukaj oferty” znajdującego się w Module Biura Nieruchomości,
   3. odnośnie do usług korzystania z innych funkcjonalności Strony w momencie zakończenia korzystania z tych funkcjonalności przez Użytkownika, najpóźniej zaś w momencie opuszczenia przez Użytkownika Strony internetowej.
 3. Reklamacje Użytkownika dotyczące dostępności Strony oraz niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora usług, opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być składane w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, drogą mailową na wskazany w Regulaminie adres mailowy Operatora lub z wykorzystaniem Wiadomości systemowej. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora według kolejności wpływu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od momentu ich otrzymania przez Operatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego i ewentualnie podjętych przez Operatora w następstwie rozpatrzenia reklamacji działaniach Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową w formie wiadomości skierowanej na wskazany przez Użytkownika przy wysyłaniu Wiadomości systemowej adres mailowy lub w formie pisemnej na adres zamieszkania podany przez Użytkownika drogą mailową lub przy wykorzystaniu Wiadomości systemowej.

 4. Usługi wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu świadczone są przez Operatora na rzecz Użytkowników nieodpłatnie, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. W razie niewyrażenia przez zainteresowany podmiot akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, usługi opisane powyżej nie będą mogły być na jego rzecz przez Operatora świadczone. Po zaakceptowaniu przez zainteresowany podmiot postanowień niniejszego Regulaminu, każdy zainteresowany podmiot może w dowolnej chwili zrezygnować z bycia beneficjentem świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną usług.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu:

  1. w przypadkach uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Operatora,
  2. w przypadkach zmiany oferty, profilu działalności i właściwości oferowanych przez Operatora usług pośrednictwa i konieczności dostosowania treści Regulaminu do nowego profilu Operatora i Strony,
  3. w przypadku zmian układu i funkcjonalności Strony lub jej zmian konfiguracyjnych,
  4. w przypadku konieczności dostosowania treści Regulaminu do znowelizowanych przepisów prawa,
  5. w innych przypadkach uzasadnionych ochroną interesów Operatora lub innych dóbr prawnie chronionych.
 2. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek merytorycznej zmiany w Regulaminie Operator uprzedzi Użytkowników o takiej zmianie w drodze wiadomości wyświetlanej po wejściu na Stronę internetową https://www.nieruchomosci-echodom.pl/, najpóźniej na 7 dni przed zamieszczeniem na Stronie internetowej nowej wersji Regulaminu, uwzględniającej wprowadzaną zmianę.

 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z opublikowaniem ich przez Operatora w na Stronie internetowej https://www.nieruchomosci-echodom.pl/.